آموزش

تاییدیه مقره پژوهشگاه نیرو

تاییدیه پژوهشگاه نیرو

معرفی پژوهشگاه نیرو پژوهشگاه نیرو سازمانی دولتی و وابسته به وزارت نیرو می‌باشد که مسئولیت مدیریت تحقیقات وابسته به صنعت برق و انرژی ایران را به عنوان کارگزار شرکت‌های مادرتخصصی…